Delatnost preduzeća se ogleda u sledećim aktivnostima:

 1. Izrada projektne dokumentacije:

  1.1. Izrada Projekata primenjenih hidrogeoloških istraživanja (dobijanje rešenja za primenjena hidrogeološka istraživanja od nadležnih instutucija) i Elaborata o rezervama podzemnih voda, sa njihovom klasifikacijom i kategorizacijom (dobijanje rešenja o utvrđenim i razvrstanim rezervama podzemnih voda od nadležnih institucija).

  1.2. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite za individualne vodne objekte i organizovana izvorišta (sprovođenje terenskih radova i izrada matematičkog modela za potrebe ovog Elaborata).

  1.3. Izrada Projekata kojim se utvrđuje ispunjenost uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja prirodnih resursa.

  1.4. Izrada Studija procene uticaja na životnu sredinu.

  1.5. Izrada Projekata izrade i opremanja vodozahvatnih objekata, Projekata za dobijanje građevinske dozvole i Projekata za izvođenje radova za buduće vodozahvatne objekte.

  1.6. Izrada Projekata vodovodne i fekalne kanalizacije.

  1.7. Izrada Projekata drenaže – obaranja nivoa podzemnih voda.

 2. Izvođenje radova:

  2.1. Izvođenje istražnog bušenja i izrada pijezometara.

  2.2. Bušenje bunara za individualno i organizovano vodosnabdevanje (bušenje direktnom i reversnom metodom). GARNITURE

  2.3. Održavanje postojećih bunara: snimanje dubinskom TV sondom bunara, sa reprodukcijom snimka na CD-u; hemijsko – fizičko – hidraulička regeneracija atrofiranih bunara sa ciljem povraćaja njihove izgubljene izdašnosti. Za upotrebu hemijskih jedinjenja u procesu regeneracije bunara posedujemo atest - mišljenje Insituta za zaštitu zdravlja srbije "DR MILAN JOVANOVIĆ - BATUT" pod brojem 996-1 od 07.04.1998. god. Primena metodologije regeneracije je značajno jeftinija od gradnje novog bunara, pri čemu se bunaru produžava vek eksploatacije i obezbeđuje značajno veća količina vode za organizovano vodosnabdevanje; sanacija bunara sa oštećenim filterskim ili eksploatacionim kolonama ugradnjom "PISTON" konstrukcije ili filtera u filter; izolacija dela filtera ili bunarske kolone sa cementacijom; vađenje otpalih potapajućih pumpi, potisnih cevovoda ili drugih stranih predmeta upalih u bunar. mehaničko čišćenje i razrada bunara; izvođenje testova crpenja pumpama različitog kapaciteta uključujući analizu I obradu podataka. Za obradu podataka posedujemo odgovarajuće licencirane programe;

Zaposleni u preduzeću su ovlašćeni projektanti i izvođači sa licencama 314, 414, 392 i 492.

U cilju rešavanja problematike, vezane za našu delatnost, predlažemo Vam da uspostavimo uspešnu, poslovno - tehničku saradnju.